موبایل : 09013234324
ایمیل : raspeina@gmail.ir
تلفن : 3536230622
#

طرحهاي تحقيقاتي تعريف شده و آماده اجرا

  • طرح راهبردي صنايع و معدني استانهاي كشور با توجه به منابع معدني و طبيعي هر استان
  • طرح ايالت‌بندي و اكتشافات ذخاير فلزات پایه  در سطح كشور
  • طرح مجموعه‌هاي صنعتي- معدني خاص با توجه به ويژگيهاي معدني و منطقه‌اي
  • طرح تهیه نقشه متالوژنی ایران
  • تهیه نقشه زمین شناسی 1:500000 کل ایران

تماس با ما