موبایل : 09013234324
ایمیل : raspeina@gmail.ir
تلفن : 3536230622
#
  • نام مشتری: شرکت نفت
  • گروه پروژه: درون سازمانی
  • تاریخ پروژه: ۰
  • آدرس پروژه: .

طرحهاي تحقيقاتي تكميل شده

مرکز پژوهشی زمین شناسی پارس آرین زمین تا کنون پروژه های زیاد پژوهشی و اجرایی را در سطوح ملی و بین المللی به انجام رسانده . یکی از آنها پروژه مطالعات چینه شناسی, فسیل شناسی و ژئوشیمی سنگ های پالئوزویک ایران مرکزی و زاگرس بوده است. که حاصل آن به 130 گزارش به زبان فارسی و انگلیسی بوده است. شکل زیر نمایی از گزارش های پروژه یاد شده را نشان میدهد.