موبایل : 22925263-021
ایمیل : info@arianzamin.com
تلفن :

نمونه کار هانمونه کار ها

مرکز پژوهشی زمین شناسی پارس آرین زمین تا کنون پروژه های زیاد پژوهشی و اجرایی را در سطوح ملی و بین المللی به انجام رسانده . یکی از آنها پروژه مطالعات چینه شناسی, فسیل شناسی و ژئوشیمی سنگ های پالئوزویک ایران مرکزی و زاگرس بوده است. که حاصل آن به 130 گزارش به زبان فارسی و انگلیسی بوده است. شکل زیر نمایی از گزارش های پروژه یاد شده را نشان میدهد.

  • همه
  • درون سازمانی
#

طرحهاي تحقيقاتي تكميل شده

مرکز پژوهشی زمین شناسی پارس آرین زمین تا کنون پ...